Service en Onderhoud All-In Voorwaarden

Service & Onderhoud voorwaarden download

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Service en Onderhoud All-In Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Abonnementskosten: de kosten van het Service- en Onderhoudsabonnement die periodiek aan de Klant in rekening worden gebracht;
  2. Abonnementsvoorwaarden: deze Service en Onderhoud All-In Voorwaarden;
  3. Algemene Voorwaarden Webshop: de algemene voorwaarden van Hoppenbrouwers toepasselijk op aan-/verkopen via de Website, aangeduid als ‘Algemene Voorwaarden Webshop Hoppenbrouwers Techniek B.V.’;
  4. App: de door Hoppenbrouwers aan de Klant ter beschikking gestelde applicatie waarin onder andere afspraken gemaakt kunnen worden voor periodiek onderhoud aan (het) Product(en);
  5. Betalingstermijn: de termijn waarbinnen het Service- en Onderhoudsabonnement dient te worden betaald, zoals beschreven in art. 5 van deze Abonnementsvoorwaarden;
  6. Consument: een Klant die natuurlijk persoon is en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet handelt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  7. Hoppenbrouwers: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoppenbrouwers Techniek B.V., gevestigd aan de Kreitenmolenstraat 201 te (5071 ND) Udenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18034290, telefonisch bereikbaar via +31(0)850004143 en per e-mail op thuis@hoppenbrouwers.nl;
  8. Klant: de partij, zijnde hetzij een Consument hetzij een rechtspersoon of persoon die handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Hoppenbrouwers een Overeenkomst heeft gesloten, of waaraan door Hoppenbrouwers een Aanbod is gedaan, e.e.a. verband houdende met een Product en/of Service- en Onderhoudsabonnement van Hoppenbrouwers;
  9. Niet-Spoedeisende Storingen: storingen die niet spoedeisend zijn en waarvoor een afspraak kan worden gemaakt om deze (al dan niet op afstand) op een later moment te verhelpen;
  10. Onderhoudstermijn: periode van 24 maanden na installatie van het Product en daarop volgende successievelijke termijnen van 24 maanden.
  11. Orderbevestiging: het (al dan niet elektronische) bericht van Hoppenbrouwers waarin (het sluiten van) de Overeenkomst en de hierop van toepassing zijnde voorwaarden wordt bevestigd;
  12. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Hoppenbrouwers en de Klant wordt gesloten via de Website, waarbij derhalve sprake is van een verkoop op afstand in de zin van de artt. 6:230m t/m 6:230s BW, en betrekking heeft op een Product al dan niet in combinatie met een Service- en Onderhoudsabonnement;
  13. Product(en): alle door Hoppenbrouwers middels haar Website of anderszins te koop aangeboden zaken;
  14. Product-Specifieke Voorwaarden: de voor specifieke Producten geldende voorwaarden van het Service- en Onderhoudsabonnement.
  15. Randapparatuur: de in de productbeschrijving van het Product genoemde onderdelen die niet tot het Product behoren maar wel door Hoppenbrouwers geïnstalleerd althans meegeleverd worden, onder meer maar niet beperkt tot: leidingen, appendages, thermostaten, een overstort, inlaatcombinatie(s), (een) vul- en aftapkra(a)n(en), een condens afvoer en expansievaten;
  16. Service- en Onderhoudsabonnement: het abonnement dat de Klant bij Hoppenbrouwers af kan sluiten als onderdeel van de Overeenkomst en deze Abonnementsvoorwaarden die daarop van toepassing zijn, en dat ziet op het door of in opdracht van Hoppenbrouwers uit te voeren service- en onderhoud ter zake van de door Hoppenbrouwers op grond van de Overeenkomst aan de Klant verkochte en geleverde Producten en eventuele toebehorende Randapparatuur;
  17. Spoedeisende Storingen: storingen die Hoppenbrouwers tracht (al dan niet op afstand) binnen 24 uur na melding hiervan te verhelpen;
  18. Website: www.hoppenbrouwerstechniek/particulier/.

2.           In het kader van deze Abonnementsvoorwaarden worden voorts de definities van de met een hoofdletter aangeduide begrippen gehanteerd zoals genoemd en omschreven in art. 1 van de Algemene Voorwaarden Webshop, die op deze Abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij anders in deze Abonnementsvoorwaarden is bepaald.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De in deze Abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn van toepassing op het door of in opdracht van Hoppenbrouwers op grond van het Service- en Onderhoudsabonnement, dat indien dit abonnement wordt afgesloten onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, te verrichten service- en onderhoud aan het Product.
 2. Afwijkingen van deze Abonnementsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door Hoppenbrouwers aan de Klant zijn bevestigd.
 3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit enerzijds de Abonnementsvoorwaarden en anderzijds bepalingen uit aanbiedingen en/of offertes van Hoppenbrouwers en/of een Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de aanbiedingen/offertes van Hoppenbrouwers en/of de Overeenkomst.
 4. Hoppenbrouwers sluit de toepasselijkheid van (andere) algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant hierbij uitdrukkelijk uit.
 5. Hoppenbrouwers is gerechtigd de Overeenkomst, althans de in het kader van het door de Klant afgesloten Service- en Onderhoudsabonnement te verrichten service- en onderhoudswerkzaamheden, geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3 – Onderhoudswerkzaamheden en service bij storingen

 1. De door Hoppenbrouwers te verrichten werkzaamheden onder het Service- en Onderhoudsabonnement zijn afhankelijk van de door de Klant van Hoppenbrouwers afgenomen Producten waarop het Service- en Onderhoudsabonnement ziet. Zie hiervoor de Product-Specifieke Voorwaarden.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant is verplicht tijdig het overeengekomen periodiek onderhoud door Hoppenbrouwers te laten verrichten. Daarmee is de Klant verplicht tijdig in te gaan op de uitnodiging van Hoppenbrouwers om een afspraak in te plannen waarop Hoppenbrouwers het periodiek onderhoud zal verrichten zodat dit periodiek onderhoud binnen de Onderhoudstermijn kan plaatsvinden.
 2. De Klant stelt Hoppenbrouwers in staat de service- en/of onderhoudswerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren. Dit houdt onder meer in dat de Klant Hoppenbrouwers de toegang verschaft tot (de ruimte waarin) het Product (zich bevindt), maar ook dat de benodigde aansluitmogelijkheden voor bijv. gas, water en/of elektriciteit beschikbaar zijn en aan Hoppenbrouwers ter beschikking worden gesteld of dat de Klant, indien en voor zover mogelijk, de instructies van Hoppenbrouwers opvolgt voor het op afstand verhelpen van storingen door middel van eenvoudige handelingen. Indien de Klant Hoppenbrouwers niet in staat stelt de service- en/of onderhoudswerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren of de service- en/of onderhoudswerkzaamheden om een andere reden niet, niet behoorlijk, niet tijdig en/of niet in voldoende mate zijn uitgevoerd, is Hoppenbrouwers gerechtigd de in dit kader gemaakte kosten, zoals voorrijkosten, aan de Klant in rekening te brengen en de Klant dient deze kosten aan Hoppenbrouwers te voldoen (naast de Abonnementskosten).
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het zorgdragen voor een veilige omgeving op de locatie waar het onderhoud aan het Product of het verhelpen van storingen aan het Product dient plaats te vinden. Hieronder wordt onder meer verstaan de plaatsing en deugdelijke werking van aanbevolen aanvullende veiligheidsmiddelen, zoals een CO-melder, in huis.

Artikel 5 – De Abonnementskosten en betaling

 1. De Abonnementskosten van het Service- en Onderhoudsabonnement zijn vermeld in de Orderbevestiging. In de Orderbevestiging wordt aangegeven wat de Abonnementskosten op jaarbasis zijn, en welk bedrag de Klant op maandbasis verschuldigd is en maandelijks aan de Klant in rekening wordt gebracht.
 2. Hoppenbrouwers is gerechtigd de Abonnementskosten jaarlijks te indexeren op basis van een gewogen indexatiepercentage van het voorgaande jaar zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 3. Hoppenbrouwers is daarnaast gerechtigd alle prijsverhogende factoren, die zijn ontstaan na de totstandkoming van een Overeenkomst, op elk moment aan de Klant door te berekenen. Indien en voor zover Hoppenbrouwers de Abonnementskosten binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst met meer dan 10% verhoogt, is de Klant gerechtigd het Service- en Onderhoudsabonnement op te zeggen.
 4. Hoppenbrouwers zal de Klant periodiek (maandelijks) een factuur doen toekomen, waarop zij de voor het Service- en Onderhoudsabonnement verschuldigde Abonnementskosten en eventuele andere kosten per periode als bedoeld in dit art. 5 zal specificeren. De op deze factuur gespecificeerde verschuldigde bedragen dienen door de Klant volledig te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 5. Eventuele vergoedingen voor werkzaamheden of materialen die buiten het Service- en Onderhoudsabonnement vallen, zullen apart aan de Klant in rekening worden gebracht, en worden derhalve in een separate factuur gespecificeerd. Ook de in dit lid bedoelde factuur dient
  door de Klant volledig te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 6. De Klant geeft aan Hoppenbrouwers een incassomachtiging af, op grond waarvan Hoppenbrouwers de maandelijks verschuldigde Abonnementskosten en eventuele andere kosten bedoeld in deze Abonnementsvoorwaarden, telkens binnen de termijn van veertien dagen na factuurdatum, middels automatische incasso van het rekeningnummer van de Klant laat afschrijven.
 7. Indien de Klant de verschuldigde Abonnementskosten of andere aan de Klant in rekening gebrachte kosten niet binnen de toepasselijke betalingstermijn heeft voldaan, is Hoppenbrouwers gerechtigd tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te rekenen na ommekomst van de veertien-dagen termijn, zoals beschreven in art. 5.8 van deze Abonnementsvoorwaarden, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Indien de Klant niet tijdig de betalingsverplichting(en) nakomt, is Hoppenbrouwers, nadat de Klant is gewezen op de late betaling en een termijn van veertien dagen is gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien dagen termijn, gerechtigd ofwel haar verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst, waaronder het Service- en Onderhoudsabonnement, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant de betalingsverplichting(en) alsnog correct en volledig is nagekomen ofwel, indien de tekortkoming van de Klant zulks rechtvaardigt (bijvoorbeeld als de maandelijkse Abonnementskosten driemaal niet, niet volledig of te laat zijn betaald), de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
 9. Betalingen van de Klant strekken in de eerste plaats tot voldoening van eventuele rente- en incassokosten, en slechts daarna tot voldoening van de Abonnementskosten voor de periode waarop de factuur ziet en eventuele andere kosten bedoeld in deze Abonnementsvoorwaarden, ook al zou de Klant bij de betaling een andere beschrijving vermelden.

Artikel 6 – Duur en opzegging van het Service- en Onderhoudsabonnement

 1. De Overeenkomst komt tot stand, en daarmee kan het Service- en Onderhoudsabonnement worden afgesloten, op de wijze zoals omschreven in art. 5 van de Algemene Voorwaarden Webshop.
 2. Het Service- en Onderhoudsabonnement gaat lopen vanaf het tijdstip dat het Product op het door de Klant aangegeven woon-/afleveradres is geleverd en geïnstalleerd en wordt afgesloten voor een initiële looptijd van twee jaar.
 3. De Consument kan het Service- en Onderhoudsabonnement gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen kosteloos herroepen. De voor uitoefening van het Herroepingsrecht van toepassing zijnde Bedenktijd van veertien dagen gaat in op de dag nadat het Product op het door de Consument aangegeven woon-/afleveradres is geïnstalleerd. De Klant is ermee bekend en stemt ermee in dat herroeping van de Overeenkomst ter zake van het Product tevens strekt tot herroeping van het ten aanzien van dat Product eventueel afgesloten Service- en Onderhoudsabonnement.
 4. Tenzij de Klant het Service- en Onderhoudsabonnement uiterlijk één maand voorafgaand aan het aflopen van de initiële looptijd als bedoeld in art. 6.2 opzegt, wordt het Service- en Onderhoudsabonnement na afloop van die initiële looptijd telkens stilzwijgend verlengd met successievelijke termijnen van één jaar, en kan het abonnement telkens tegen het einde van de geldende looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de Klant een Consument is, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin dat het Service- en Onderhoudsabonnement na ommekomst van de in art. 6.2 bedoelde looptijd voor onbepaalde duur wordt voortgezet en vanaf dat moment telkens maandelijks opzegbaar is.
 5. Opzegging kan geschieden overeenkomstig de wijze waarop het Service- en Onderhoudsabonnement oorspronkelijk is afgesloten.
 6. De Klant is gerechtigd het Service- en Onderhoudsabonnement met een opzegtermijn van twee maanden tussentijds, derhalve reeds vóór ommekomst van de van toepassing zijnde looptijd als bedoeld in art. 6.2 of art. 6.4, op te zeggen, indien en voor zover Hoppenbrouwers aantoonbaar en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van het Service- en Onderhoudsabonnement, tenzij er sprake is van overmacht zijdens Hoppenbrouwers gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden. De Klant is slechts gerechtigd van het opzeggingsrecht als bedoeld in de voorgaande volzin gebruik te maken, indien en voor zover de Klant Hoppenbrouwers eerst onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Hoppenbrouwers een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming is gesteld en Hoppenbrouwers ook na de termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 7. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Hoppenbrouwers om, die al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst tussen Hoppenbrouwers en de Klant voorzienbaar waren en die van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Hoppenbrouwers kan worden verlangd, gelden als overmacht en bevrijden Hoppenbrouwers van haar verplichtingen tot nakoming. Onder overmacht wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) verstaan: oorlog, natuurrampen, stormschade, brand, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, wanprestatie van derden die door Hoppenbrouwers zijn ingeschakeld en overmacht aan de zijde van leveranciers.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Hoppenbrouwers is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan het Product en de Randapparatuur, schade ontstaan door het Product en/of de Randapparatuur, schade ontstaan aan de locatie waar het Product en/of de Randapparatuur is geïnstalleerd, schade ontstaan door, tijdens of naar aanleiding van enige service- en onderhoudswerkzaamheden of gebreken in de installatie (geleverde arbeid) alsmede iedere andere directe schade of gevolgschade van de Klant en/of zijn/haar eigendommen, tenzij deze schade aan (een monteur (handelend in opdracht) van) Hoppenbrouwers kan worden toegerekend en deze schade bovendien is veroorzaakt tijdens de installatie van het Product en/of de Randapparatuur door (een monteur (handelend in opdracht) van) Hoppenbrouwers, onverminderd de overige beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid als bedoeld in de volgende leden van dit art. 7 en de Algemene Voorwaarden Webshop.
 2. In geval van schade, is de Klant verplicht binnen 5 dagen na ontdekking daarvan, of in elk geval nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, Hoppenbrouwers en de monteur daarvan te informeren en in de gelegenheid te stellen de schade eerst zelf te beoordelen en te herstellen.
 3. De totale aansprakelijkheid van Hoppenbrouwers voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in relatie tot haar eigen dienstverlening uit hoofde van het Service- en Onderhoudsabonnement is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het totaalbedrag van de in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Klant uit hoofde van het Service- en Onderhoudsabonnement betaalde maandelijkse bedragen (exclusief btw).
 4. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Hoppenbrouwers op grond van de Overeenkomst c.q. het Service- en Onderhoudsabonnement of uit enige andere hoofde jegens de Klant beperkt tot de bedragen waarop Hoppenbrouwers op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken.
 5. De aansprakelijkheid van Hoppenbrouwers voor indirecte schade, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.
 6. De in dit art. 7 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoppenbrouwers.
 7. Tenzij nakoming door Hoppenbrouwers blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Hoppenbrouwers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, met inbegrip van het Service- en Onderhoudsabonnement, slechts indien de Klant Hoppenbrouwers onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Hoppenbrouwers ook na de termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Een ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Hoppenbrouwers in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Hoppenbrouwers zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling van de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden Webshop, het Service- en Onderhoudsabonnement en deze Abonnementsvoorwaarden, nietig is en/of anderszins onverbindend is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 2. Hoppenbrouwers is gerechtigd deze Abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Abonnementsvoorwaarden worden van toepassing op de bestaande rechtsverhouding nadat de gewijzigde Abonnementsvoorwaarden aan de Klant (al dan niet langs elektronische weg) beschikbaar zijn gesteld. Slechts indien er sprake is van materiële wijzigingen van de Abonnementsvoorwaarden ten nadele van de Klant, is de Klant gerechtigd binnen veertien dagen na kennisgeving van een wijziging van de Abonnementsvoorwaarden tegen de wijziging te protesteren, in welk geval de Klant gerechtigd is het Service- en Onderhoudsabonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (gedurende welke opzegtermijn de oorspronkelijke Abonnementsvoorwaarden van toepassing blijven), zonder gerechtigd te zijn op enigerlei (schade)vergoeding en zonder zich te kunnen beroepen op enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoppenbrouwers enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Het voorgaande is ook van toepassing indien de Klant gaat verhuizen.
 4. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal Hoppenbrouwers zich houden aan hetgeen zij hierover in haar privacyverklaring heeft opgenomen. Deze privacyverklaring is te raadplegen op de Website.

Product-Specifieke Voorwaarden CV-ketel, warmtepomp en/of airco

 1.  Deze bepalingen zijn, in aanvulling op de Algemene bepalingen van deze Abonnementsvoorwaarden, van toepassing indien de Klant van Hoppenbrouwers heeft afgenomen: een cv-ketel, een warmtepomp en/of een (of meer) airco(‘s) (in dit artikel naar verwezen als “het Product”).
 2. In het Service- en Onderhoudsabonnement is inbegrepen:
 • Het periodiek onderhoud aan het Product en/of de Randapparatuur;
 • Het verrichten van service door het verhelpen van storingen aan het Product en/of de Randapparatuur, niet zijnde storingen die buiten het Service- en Onderhoudsabonnement vallen (zie hierna onder 7);
 • Voorrijkosten;
 • Uurloon voor het verrichten van service- en/of onderhoud aan het Product en/of de Randapparatuur;
 • Gebruik van materialen;

3. Het onderhoud aan het Product geschiedt periodiek. Na installatie van het Product zal het periodiek onderhoud ten aanzien hiervan éénmaal per 24 maanden (“de Onderhoudstermijn”) plaatsvinden. In ieder geval vindt onderhoud niet eerder plaats dan 21 maanden na de laatste onderhoudsbeurt.
4. Voor het verrichten van periodiek onderhoud ontvangt de Klant een e-mail en/of pushbericht in de App, waarin de Klant wordt uitgenodigd middels de planningstool een afspraak te maken met Hoppenbrouwers. Een dergelijke afspraak vindt plaats op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur, tenzij hiervoor een ander tijdstip is overeengekomen.
5. Voor het melden van storingen is Hoppenbrouwers 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
6. Ingeval van Spoedeisende Storingen aan een Product en/of Randapparatuur zal Hoppenbrouwers binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing (al dan niet op afstand) te verhelpen. Voor het verhelpen van Niet-Spoedeisende Storingen, wordt in onderling overleg tussen Hoppenbrouwers en de Klant een afspraak ingepland om de storing (al dan niet op afstand) te verhelpen. In het kader van het verhelpen van storingen is (onder andere) het bepaalde in art. 4 van de Abonnementsvoorwaarden van belang.

Met Spoedeisende Storingen worden onder meer maar niet uitsluitend bedoeld:

 • Lekkages: water- of gaslekkages die onmiddellijke aandacht vereisen;
 • Storing in de warmtevraag: uitval van de CV-ketel waardoor verwarming of warmwatervoorziening in haar geheel niet functioneert.
 • Met Niet-Spoedeisende Storingen worden onder meer maar niet uitsluitend bedoeld:
 • Onvolledige warmtevraag: de CV-ketel functioneert gedeeltelijk en levert warmte, maar voldoet niet volledig aan de warmtevraag;
 • Onvolledige warmteafgifte;
 • Storingen ten aanzien van airco installaties;
 • Inefficiënte werking van de warmtepomp.

7. Onder storingen die buiten het Service- en Onderhoudsabonnement vallen worden begrepen storingen die het gevolg zijn van aan de Klant toe te rekenen handelen of nalaten of die anderszins in de risicosfeer van de Klant vallen, waaronder (doch niet uitsluitend):

 • –        Storingen in de toevoer van of storingen veroorzaakt door een gebrek aan elektriciteit, gas of water, gebruik van onjuiste brandstoffen, het niet schoon zijn van luchttoevoerkanalen, rookgasafvoersystemen of de condensafvoer, kalkaanslag, diffusie of bevriezing;
 • –        Storingen veroorzaakt door aan de Klant toe te rekenen handelen of nalaten c.q. schade aan het Product en/of de Randapparatuur, oorzaken van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen en blikseminslag) of storingen ten gevolge van onoordeelkundige bediening van het Product en/of de Randapparatuur;
 • Indien en voor zover van toepassing, storingen veroorzaakt door het (niet) bijvullen van de waterinhoud van het Product;
 • Indien en voor zover van toepassing, het doven van de waakvlam;
 • Indien en voor zover van toepassing, een defecte of verkeerde instelling van de (kamer) thermostaat of andere regelapparatuur of andere Randapparatuur;
 • Indien en voor zover van toepassing, storingen veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte waterbesparende apparatuur;
 • Storingen veroorzaakt door het door anderen dan Hoppenbrouwers aan het apparaat verrichten van werkzaamheden, waaronder wijzigingen en uitbreidingen.

8. Hoppenbrouwers verleent enkel kosteloze hulp bij storingen als de Klant aan de voor hem/haar geldende verplichtingen heeft voldaan in het kader van periodiek onderhoud zoals onder meer omschreven in art. 4 van de Abonnementsvoorwaarden.
9. Een onderhoudsbeurt of een bezoek ten aanzien van het verlenen van service gericht op het verhelpen van een storing wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien Hoppenbrouwers, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt met de Klant, niet door de Klant in staat wordt of is gesteld de opdracht uit te voeren.
10. In het geval van een onterechte storingsmelding door de Klant kan Hoppenbrouwers de aan het onnodige bezoek verbonden kosten in rekening brengen, zoals voorrijkosten en arbeidsloon.
11. Indien en voor zover Hoppenbrouwers tijdens het verrichten van service- en/of onderhoudswerkzaamheden (onderdelen van) het defecte Product dan wel (onderdelen van) defecte Randapparatuur dient te vervangen, wordt Hoppenbrouwers na een dergelijke vervanging eigenaar van de vervangen defecte zaken.
12. De Klant kan zich niet op eventuele gebreken aan het Product beroepen indien ter zake van het Product (periodiek en bij eventuele gebreken) service- en/of onderhoudswerkzaamheden niet, niet behoorlijk, niet tijdig en/of niet in voldoende mate zijn uitgevoerd.
13. Zoals hierboven onder 7 genoemd ziet het Service- en Onderhoudsabonnement niet op het verhelpen van storingen veroorzaakt door aan de Klant toe te rekenen handelen of nalaten c.q. schade aan het Product. Voor dergelijke service kan de Klant Hoppenbrouwers apart opdracht geven. De kosten voor de in het kader van dit lid te verrichten werkzaamheden (onder meer maar niet uitsluitend bestaande uit voorrijkosten en het uurloon) zullen apart door Hoppenbrouwers aan de Klant in rekening worden gebracht en dienen door de Klant te worden betaald.

Bijlage I: Modelformulier voor Herroeping

Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Hoppenbrouwers Techniek B.V., mede h.o.d.n. Hoppenbrouwers

Kreitenmolenstraat 201 te (5071 ND) Udenhout
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam Consumenten(en)]
 • [Adres Consument(en)]
 • [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.
 • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Ontvang onze nieuwsbrief