Privacyverklaring

Hoppenbrouwers Techniek B.V.

 

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van onze (toekomstige) klanten, sollicitanten, alle gebruikers van onze website(s), gebruikers van onze apps, maar ook op het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers van onze vestiging(en).

Hoppenbrouwers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. We raden aan de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

Naam: Hoppenbrouwers Techniek BV (en aan haar gelieerde ondernemingen)
Correspondentieadres: Kreitenmolenstraat 201, 5071 ND Udenhout
Telefoon: 013-5117227
E-mail: privacy@hoppenbrouwers.nl
Kvk-nummers: 18034290
In deze verklaring (gezamenlijk) aangeduid als: ‘Hoppenbrouwers’

2. Persoonsgegevens

Wat zijn nu precies persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hoppenbrouwers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Onder ‘verwerken’ wordt onder meer verstaan: het verzamelen, opslaan, wijzigen en vernietigen van persoonsgegevens.

Hoppenbrouwers verwerkt de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze dienstverlening en/of onze producten aankoopt. De soorten verwerkte persoonsgegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de producten en/of diensten die worden afgenomen of gebruikt en afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Ook kan Hoppenbrouwers persoonsgegevens verwerken die indirect van u worden verzameld (bijv. middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën of door het uitlezen van (in opdracht van u geïnstalleerde) technische installaties).

Om dit te realiseren plaatst Hoppenbrouwers via de website cookies op jouw apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Hoppenbrouwers Techniek jou op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Bij het opbouwen van jouw profiel worden ook persoonsgegevens verzameld. Bekijk hiervoor het Google Privacy & Terms van Google.

Hoppenbrouwers kan onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw aanspreektitel, naam, geslacht, contactgegevens (zoals post-, factuur- en/of verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, IP-adres, cookie ID;
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van verkoop of (verbetering van de) dienstverlening: bijvoorbeeld product- en dienstinformatie, verzend en/of installatie-adres, factuuradres, offerte- en ordernummers, orderstatus en -geschiedenis, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens, evaluaties en enquêtes;
 • Gegevens over uw online activiteit: bijvoorbeeld uw online interactie met de website(s) en/of app(s) van Hoppenbrouwers, browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, voorkeuren, locatie en IP-adres. Lees voor meer informatie hierover ook de Cookieverklaring;
 • Gegevens die nodig zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure: bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens (zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, persoonsgegevens in een CV en/of motivatiebrief; en
 • Camerabeelden waarop u herkenbaar in beeld bent wanneer u onze vestiging(en) bezoekt.

3. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens niet zomaar. Hoppenbrouwers kan uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens verwerken:

Om de overeenkomst die wij met u hebben na te komen en u hierover te kunnen informeren.

Het verwerken van persoonsgegevens kan onder andere noodzakelijk zijn om uw aanvragen en offertes te kunnen verwerken, producten te leveren, te installeren en of tewerk te stellen en diensten te leveren. Ook moet Hoppenbrouwers u over de nakoming van de overeenkomst en de in dit verband gemaakte en/of te maken afspraken kunnen informeren. Dit doet zij bijvoorbeeld per e-mail, per brief, per SMS of via de berichtenfunctie in een app. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die u met Hoppenbrouwers heeft.

Om u van nieuwsbrieven en andere op uw voorkeuren en interesses aangepaste inhoud te kunnen voorzien.

Als u aan ons hebt aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen dan verwerkt Hoppenbrouwers uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming.

Als u een product of dienst bij Hoppenbrouwers heeft afgenomen, dan heeft Hoppenbrouwers het gerechtvaardigde belang om u van nieuwsbrieven te voorzien. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat voor het afnemen van een product of dienst aangeven bij onze marketingafdeling op: marketing@hoppenbrouwers.nl

Om de dienstverlening van Hoppenbrouwers te analyseren en te verbeteren.

Hoppenbrouwers doet dit onder meer door u te vragen deel te nemen aan evaluaties en enquêtes om de klanttevredenheid te meten. Wanneer u ervoor kiest aan een dergelijke evaluatie of enquête deel te nemen verwerkt Hoppenbrouwers uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Hoppenbrouwers analyseert ook trends en websiteverkeer onder andere door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën vragen wij uw toestemming. Soms is de verwerking van uw persoonsgegevens ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hoppenbrouwers of van een derde. In dat geval beoordeelt Hoppenbrouwers of uw belangen zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Hoppenbrouwers uw persoonsgegevens op deze grondslag.

Om u in staat te stellen om deel te nemen aan evenementen en activiteiten van Hoppenbrouwers.

Hoppenbrouwers kan u benaderen in verband met een door haar georganiseerd evenement op basis van uw toestemming of ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar klanten en relaties voor dergelijke evenementen uit te nodigen. Na uw aanmelding voor een evenement of activiteit verwerkt Hoppenbrouwers uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming.

Om sollicitatieprocedures te kunnen doorlopen.

Hoppenbrouwers verwerkt uw persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang bij het kunnen laten plaatsvinden en het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Hoppenbrouwers kan de persoonsgegevens van u als sollicitant ook verwerken op grond van uw toestemming. Dit is het geval wanneer u uw toestemming geeft om uw persoonsgegevens gedurende de termijn van een jaar na afwijzing te bewaren, zodat wij u in de toekomst eventueel opnieuw kunnen benaderen.

Ter beveiliging en bescherming van de bedrijfseigendommen en (de eigendommen van) medewerkers van Hoppenbrouwers en derden (onder meer door gebruik van cameratoezicht).

Hoppenbrouwers verwerkt camerabeelden (die persoonsgegevens kunnen bevatten) ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang om haar bedrijfseigendommen, medewerkers en bezoekers te beschermen, de toegang tot bedrijfspanden te beveiligen en eventuele incidenten te registreren.

4. Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Wij geven aan in welke situaties u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als Hoppenbrouwers persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of om een overeenkomst te kunnen nakomen.

In deze gevallen informeren wij u over de gevolgen van uw eventuele weigering om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarbij geldt dat Hoppenbrouwers hier consequenties aan kan verbinden.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Hoppenbrouwers kan – in het kader van bedrijfsmatige, contractuele of wettelijke verplichtingen – uw persoonsgegevens uitwisselen met onder meer de volgende organisaties en derden:

– Opdrachtgevers/aannemers/inleners (o.a. in verband met WKA)

– Softwareleveranciers/telecommaatschappijen

– Allerhande (sub)verwerkers

– Rijksoverheid

– De Belastingdienst

– Haar adviseurs (bijvoorbeeld haar accountant en advocaat)

– Gerechtsdeurwaarders en/of justitie

Als wij gegevens doorgeven aan derde partijen, gebeurt dit zorgvuldig.

Indien een partij die persoonsgegevens van Hoppenbrouwers ontvangt de rol van ‘verwerker’ (artikel 4 lid 8 AVG) heeft, dan hebben wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge de (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van uw persoonsgegevens met derden kan betekenen dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen worden gedeeld met organisaties / worden opgeslagen in landen buiten de EER. Wanneer een dergelijke internationale doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, treft Hoppenbrouwers de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of ziet Hoppenbrouwers erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband getroffen worden. Zodoende vinden eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens conform hoofdstuk V van de AVG plaats.

6. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Hoppenbrouwers neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoppenbrouwers heeft passende maatregelen getroffen in het kader van de beveiliging van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wettelijk gestelde maatregelen en zorgen dat beveiligingstechnieken up-to-date zijn.

Daarnaast hanteren wij een intern privacy- en beveiligingsbeleid wat er voor zorgt dat personeel vertrouwelijk omgaat met gegevens indien zij daar mee te maken krijgt.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegeven, waarbij wettelijke bewaartermijnen en adviezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt worden genomen.

Persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie worden 7 jaar bewaard. Indien wij een onderhoudsovereenkomst met u hebben gesloten, worden de gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Persoonsgegevens die wij verzamelen naar aanleiding van een sollicitatie worden bij afwijzing vier weken na het einde van de procedure verwijderd, tenzij u ons toestemming verleent om uw persoonsgegevens tot een jaar na afwijzing te bewaren.

Indien u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1.

8. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming voor een verwerking in te trekken;
 • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u een beroep wil doen op een van deze rechten, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1. Let wel op! De bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Hoppenbrouwers niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover zullen we u in dat geval informeren. Van belang is dat  het intrekken van uw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking geen gevolgen heeft voor  de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar.

Naast de hierboven genoemde rechten heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoppenbrouwers bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Cookies en links naar andere websites

Cookies

Hoppenbrouwers maakt voor haar website(s) gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technologieën (bijv. pixel tags). Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend en uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als u de website bezoekt.

Hoppenbrouwers maakt op haar website(s) gebruik van verschillende soorten cookies, variërend qua doel, duur en afkomst. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website(s) van Hoppenbrouwers, zie de Cookiesverklaring.

Wanneer u onze website(s) voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd of u al dan niet instemt met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies krijgt u deze optie niet. Voor het gebruik van dergelijke cookies is uw toestemming namelijk niet vereist.

Door het geven van toestemming voor het gebruik van (bepaalde soorten) cookies, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Hoppenbrouwers en eventuele derden die toegang hebben tot deze gegevens.

Door de website(s) van Hoppenbrouwers te blijven bezoeken of door de cookiebanner te negeren (en/of te sluiten):

 • Zijn strikt noodzakelijke cookies altijd actief;
 • Blijven andere cookies en vergelijkbare technologieën inactief totdat u op een later tijdstip toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies of soortgelijke technologieën.

Indien u op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de opslag en het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op uw computer of andere elektronische apparaten, kunt u de opgeslagen cookies die zijn geplaatst voor de website(s) van Hoppenbrouwers verwijderen of uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies in het algemeen niet op uw computer of andere elektronische apparatuur(en) worden opgeslagen of actief worden verwijderd.

Hoppenbrouwers en andere websites

Op de website van Hoppenbrouwers treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Hoppenbrouwers draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

10. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is als laatste gewijzigd in maart 2022 en kan ieder moment weer worden gewijzigd zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Hoppenbrouwers met uw persoonsgegevens omgaat.