Privacyverklaring

Hoppenbrouwers Techniek B.V.
Hoppenbrouwers Techniek Rosmalen B.V.
Hoppenbrouwers Techniek Sittard B.V.

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de privacy van onze klanten, sollicitanten, alle gebruikers van onze website, maar ook op bezoekers van onze vestiging(en). Wij gebruiken persoonlijke informatie voor het leveren van onze producten en diensten, het versturen van nieuwsbrieven en het verbeteren van onze dienstverlening.

Hoppenbrouwers verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. We raden aan de algemene voorwaarden en privacy statement regelmatig door te nemen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

Naam: Hoppenbrouwers Techniek BV
Hoppenbrouwers Techniek Rosmalen B.V.
Hoppenbrouwers Techniek Kaatsheuvel B.V.
Hoppenbrouwers Techniek Sittard B.V.
Correspondentieadres: Kreitenmolenstraat 201, 5071 ND Udenhout
Telefoon: 013-5117227
E-mail: privacy@hoppenbrouwers.nl
Kvk-nummers: 18034290, 16054852, 14042160

In deze verklaring gezamenlijk aangeduid als: ‘Hoppenbrouwers’

2. Persoonsgegevens

Wat zijn nu precies persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens om onze producten te kunnen leveren en om u te voorzien van onze diensten. Wij kunnen uw aanspreektitel, naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, leveringsadres (indien verschillend), telefoonnummer, mobiel nummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens, IP-adres en cookies en/of opgegeven interesses verzamelen.

Voor sommige dienstverlening hebben wij ook gegevens over de (door ons geïnstalleerde) installatie nodig waaronder bijvoorbeeld toegang tot de data van deze installatie door middel van een applicatie.

In het geval dat u via onze website reageert op een vacature slaan wij eveneens uw CV en motivatiebrief op gedurende het sollicitatieproces.

3. Doeleinden

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens niet zomaar. De persoonsgegevens zijn in de meeste gevallen noodzakelijk voor het leveren van onze producten of diensten, voor de interne bedrijfsvoering maar ook om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten en diensten of voor het uitvoeren van marktanalyses.

Bovendien maken wij gebruik van cameratoezicht. Het doel hiervan is de bescherming van onze bedrijfseigendommen en de eigendommen van onze medewerkers en bezoekers, de beveiliging van de toegang tot het bedrijfspand en de registratie van incidenten. Cameratoezicht vindt o.a. plaats bij de entree van en in de open ruimte van ons bedrijfspand. De camera’s zijn zichtbaar en onzichtbaar opgehangen en door middel van het gebruik van borden/stickers kenbaar gemaakt.

4. Rechtsgrond

Op het moment dat u gebruik maakt van de dienstverlening van Hoppenbrouwers sluit u een overeenkomst met Hoppenbrouwers. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en het plaatsen van cookies op onze website wordt toestemming aan u gevraagd. Daarbij komt dat u altijd het recht hebt om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet niets af aan de rechtsgeldigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Tevens zijn er ook persoonsgegevens die wij bewaren op basis van een wettelijke verplichting.

Soms is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hoppenbrouwers of van een derde. In dat geval beoordeelt Hoppenbrouwers of uw belangen zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Hoppenbrouwers uw persoonsgegevens op deze grondslag.

Wanneer uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op deze rechtsgrond, informeert Hoppenbrouwers u hierover en vermeldt daarbij de relevante gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan het cameratoezicht. In verband met de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers van de locaties, zijn er camera’s opgehangen bij de ingangen van de panden.

5. Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Wij geven aan in welke situaties u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als Hoppenbrouwers persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of contractuele verplichting. Of wanneer dit een absolute voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten.

In deze gevallen informeren wij u over de gevolgen van uw eventuele weigering om persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij geldt dat Hoppenbrouwers hier consequenties aan kan verbinden.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Hoppenbrouwers kan – in het kader van bedrijfsmatige of wettelijke verplichtingen – uw persoonsgegevens uitwisselen met onder meer de volgende bedrijven en instanties:

– Opdrachtgevers/aannemers/inleners (o.a. in verband met WKA)

– Softwareleveranciers/telecommaatschappijen

– Rijksoverheid

– De Belastingdienst

– Haar adviseurs (bijvoorbeeld haar accountant en advocaat)

– Gerechtsdeurwaarders en/of justitie

Als wij gegevens doorgegeven, gebeurt dit zorgvuldig.

Indien een partij die persoonsgegevens van Hoppenbrouwers ontvangt de rol van ‘verwerker’ (artikel 4 lid 8 AVG) heeft, dan hebben wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Hoppenbrouwers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoppenbrouwers heeft passende maatregelen genomen voor de beveiliging van de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wettelijk gestelde maatregelen en zorgen dat beveiligingstechnieken up-to-date zijn.

Daarnaast hanteren wij een intern privacy- en beveiligingsbeleid wat er voor zorgt dat personeel vertrouwelijk omgaat met gegevens indien zij daar mee te maken krijgt.

8. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegeven, waarbij wettelijke bewaartermijnen en adviezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt worden gepakt.

Gegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie, worden vanwege toepasselijke belastingwetgeving 7 jaar bewaard. Indien wij een onderhoudsovereenkomst met u hebben gesloten, worden de gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard en gegevens die wij verzamelen naar aanleiding van een sollicitatie worden bij afwijzing vier weken na het einde van de procedure verwijderd.

Indien u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1.

9. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op rectificatie
  • Het recht om vergeten te worden
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u uw verzoek richten aan de contactpersoon zoals genoemd in paragraaf 1. Let wel op! Deze rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Hoppenbrouwers niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover zullen we u in dat geval informeren.

Ondanks de zorgvuldige aanpak van Hoppenbrouwers heeft u naast bovenstaande rechten te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. Klikgedrag en Cookies

Op de website www.hoppenbrouwerstechniek.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Hoppenbrouwers maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Hoppenbrouwers en andere websites

Op de website van Hoppenbrouwers treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Hoppenbrouwers draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

11. Wijzigen Statement

Deze privacyverklaring is als laatste gewijzigd in januari 2021 en kan ieder moment weer worden gewijzigd zodat u op de hoogte blijft van de verwerkingen.