Begeleiding CE trajecten Begeleiding CE trajecten

Stappenplan voor een goed lopend CE traject

Producten dienen te voldoen aan de Europese richtlijnen (CE) en door de fabrikant van een CE-markering te worden voorzien. Een belangrijke richtlijn voor het bouwen, verbouwen of samenbouwen van machines is de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Voor het in overeenstemming brengen van machine(s) en productielijn(en) hanteren wij het volgende stappenplan:

Stap 1: Bepaling welke richtlijnen en normen van toepassing zijn

De eerste stap is het beschrijven van het beoogde gebruik en het vaststellen van de grenzen van de machine. Er wordt onderzocht aan welke Europese richtlijnen voldaan moet worden en welke geharmoniseerde B- en C-normen van toepassing zijn.

Stap 2: Beoordeling van het ontwerp

Al tijdens de ontwerpfase van de machine denken wij graag met je mee. Een intrinsiek veilig ontwerp voorkomt hoge kosten achteraf en resulteert in een gebruiksvriendelijke machine.

Stap 3: Het uitvoeren van een risicobeoordeling conform NEN-EN 12100

Alle potentiële gevaren van de machine worden inzichtelijk gemaakt. De risico’s worden geëvalueerd en indien ze van een onacceptabel niveau zijn dienen risico’s  geëlimineerd  of tenminste gereduceerd te worden tot een aanvaardbaar niveau.

Stap 4: Het opstellen van een plan van aanpak voor risico-reductie

Onze rapportages bevatten concrete en pragmatische oplossingen voor het reduceren van de geïnventariseerde risico’s. Tevens wordt er een PVA (plan van aanpak) aangeleverd om een gestructureerde aanpak te vergemakkelijken.

Stap 5: Het ontwerpen van een safety-concept

Na de risicobeoordeling (RI&E) kan, indien gewenst, een voorstel tot risicoreductie verder uitgewerkt worden. Wij stellen voor je een Safety-concept op, hierbij is overleg met sleutelpersonen van jouw organisatie over het concept  belangrijk om draagvlak te creëren binnen de organisatie, immers een “gedragen oplossing” is een goede oplossing.  Het safety-concept is de basis voor verdere detail-engineering van de risico-reducerende maatregelen.

Stap 6: Ontwerp en validatie van veiligheidsbesturingen

Indien er risico-reducerende maatregelen toegepast moeten worden met behulp van een veiligheidsbesturing (noodstop, hekbewaking, lichtscherm etc.) kunnen wij voor je de detail-engineering en de validatie uitvoeren op basis van de bepaalde Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL). Ook kunnen wij reeds bestaande veiligheidsbesturingen inspecteren en analyseren of er voldaan wordt aan het beoogde veiligheidsniveau.

Stap 7: Risico-reductie

De volgende stap is het wegnemen of tenminste voldoende reduceren van de risico’s. Dit kun je in eigen beheer uit (laten) voeren, of indien gewenst kunnen wij dit volledig voor jou verzorgen.

Stap 8: Eindinspectie

Wij kunnen voor je een eindinspectie uitvoeren nadat de risico’s gereduceerd zijn om vast te stellen of de restrisico’s van een maatschappelijk acceptabel niveau zijn.

Stap 9: Opstellen van de EG-verklaring van overeenstemming en het aanbrengen van de CE-markering

Tenslotte kunnen wij je assisteren bij het opstellen van de EG- verklaring van overeenstemming, en bij het aanbrengen van de verplichte CE markering. Hiermee geef je als fabrikant aan dat de machine voldoet aan de Europese richtlijnen.

Uiteraard kun je zelf bepalen of je het gehele traject aan ons wilt uitbesteden of een gedeelte daarvan.